Voor 15:00 besteld - op werkdagen dezelfde dag verzonden

Algemene Voorwaarden

ERC Werkman

ERC Werkman (Electronic Retail Center) streeft er naar de communicatie en samenwerking met haar klanten zo optimaal mogelijk te houden. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan zullen we alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden.

Algemene Voorwaarden:

ERC Werkman
Postadres: Landsteinerhof 12
7908BB Hoogeveen (DR)
Nederland
Tel. 0528-230974
BTW nr: NL001511791B47
KvK nr: 56147368

* 1 * Definities:
Aanbieder:

ERC Werkman / Electronic Retail Center
Hierna te noemen ERC Werkman.

Klant:

U. Degene die de bestelling plaatst en zodoende een overeenkomst met ERC Werkman aangaat.

Product:

Het Product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen de Klant en ERC Werkman binnen een overeengekomen termijn aan de Klant geleverd dienen te worden en waarvoor de Klant een bepaalde prijs dient te betalen.

Voorwaarden:

De laatst geldende algemene Voorwaarden van ERC Werkman.

Overeenkomst:

De koopovereenkomst tussen de Klant en ERC Werkman.

Schriftelijke reactie:

Onder schriftelijke reactie wordt een reactie per email of brief verstaan aan ERC Werkman.

* 2 * Algemeen:
2.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ERC Werkman zijn deze Voorwaarden van toepassing.

2.2

Door het doen van een bestelling accepteert de Klant uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.3

ERC Werkman heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2.4

Prijzen, teksten en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en afwijkingen in de afbeeldingen.

* 3 * Overeenkomst:
3.1

De koopovereenkomst tussen de Klant en ERC Werkman is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging naar het door u opgegeven emailadres is verzonden.

3.2

ERC Werkman is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt ERC Werkman dit mede binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

3.3

Aanbiedingen, offertes of eerder gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.4

De administratie van ERC Werkman geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant aan ERC Werkman verstrekte opdrachten, gedane betalingen en van de door ERC Werkman verrichtte leveringen.

* 4 * Levertijden:
4.1

Wij streven ernaar om alle bestellingen binnen drie (3) werkdagen te leveren. Deze levertijd is slechts indicatief, indien levering binnen drie (3) werkdagen niet lukt, neemt ERC Werkman contact op met de klant. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

4.2

ERC Werkman hanteert een maximale levertijd van dertig (30) dagen.

4.3

De opgegeven verwachte levertijd geldt uitsluitend voor leveringen binnen Nederland en blijft altijd indicatief.

4.4

Indien de Klant reeds een betaling heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, welke ingevolge van artikel 4.2 van deze Voorwaarden door de Klant wordt ontbonden, zal ERC Werkman het reeds betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Schriftelijke ontbinding of via E-mail aan de Klant terugbetalen.

4.5

Bij bestellingen van meerdere Producten worden deze als EEN (1) zending aan de Klant toegestuurd, waarbij de levertijd van het Product met de langste levertijd als uitgangspunt dient.

4.6

De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ERC Werkman bepaald. De Klant kan eventueel aangeven wanneer de zending moet worden aangeboden.

4.7

Bestellingen worden geleverd via GLS pakketdienst, DPD, DHL of Postnl

* 5 * Prijzen - Betalingen - Prijsverhogingen:
5.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Indien de Klant zich niet in het land van de verzending bevindt is deze zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5.2

ERC Werkman brengt geen verpakking- of behandelingskosten in rekening. (uitgezonderd reparaties, hiervoor worden wel behandelingskosten in rekening gebracht) De Klant betaald uitsluitend de actuele verzendkosten.

5.3

De website van ERC Werkman berekend automatisch het gewicht van uw bestelling, dit wordt zichtbaar voordat u de order definitief bevestigd. Extra kosten voor verzending naar een adres in het buitenland, zijn altijd voor rekening van de Klant.

5.4

Bij alle bestellingen worden de verzendkosten van te voren berekend en nog voor bestelling zichtbaar op de orderbevestiging.

5.5

Voor pakketten die buiten de standaard maten vallen, wordt een extra bedrag in rekening gebracht. Deze standaard toeslag brengt de vervoerder aan ERC Werkman in rekening.

5.6

Er zijn drie (3) mogelijkheden van betalen. U kunt bij uw bestelling aangeven op welke manier u het pakket wenst te betalen:

Vooraf betalen.
U maakt het totaalbedrag zelf over op het bankrekeningnummer van ERC Werkman, zodra het bedrag zichtbaar is bij geschreven zal uw bestelling worden verzonden. Het pakket wordt op het door u opgegeven afleveradres afgeleverd.

Paypal
U betaald veilig via uw Paypal account

Via iDEAL.
U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

5.7

Wanneer op de website, prijslijst of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behoudt ERC Werkman zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De Klant heeft dan de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

5.8

In het toegezonden pakket treft de Klant een pakbon en factuur met vermelding van Aanbieder, Klant, datum, Producten, prijzen en BTW.

5.9

Bij prijsstijgingen houdt ERC Werkman zich aan de gemaakte prijsafspraak indien het Product binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de orderbevestiging wordt betaald. Wanneer de dertig (30) dagen termijn is verstreken gelden eventuele nieuwe prijzen en zal een nieuwe orderbevestiging worden toegestuurd.

* 6 * Garantie:
6.1

ERC Werkman garandeert dat de te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.

6.2

De bijgeleverde factuur dient als garantiebewijs.

6.3

De garantie geldt voor een periode van twee (2) jaren via fabrieksgarantie, tenzij met nadruk anders vermeld, en is niet van toepassing op schades veroorzaakt door extreem / ondeskundig gebruik.

6.4

Producten die in de aanbieding zijn vallen binnen de normale garantietermijn, tenzij anders aangegeven.

6.5

Indien een Product gebreken vertoont die onder de normale garantie vallen heeft ERC Werkman het recht het product binnen een redelijke termijn tot ten hoogste negentig (90) dagen na retournering van het betreffende Product met geldige aankoopnota, te herstellen dan wel te vervangen. Het herstelde of nieuwe Product wordt op kosten van ERC Werkman naar de Klant toegezonden. De Klant draagt zelf de kosten voor het retourneren van Producten. Gemaakte verzendkosten worden niet aan de Klant geretourneerd.

* 7 * Reclames:
7.0

Eenmaal gebruikte / gemonteerde onderdelen kunnen niet worden teruggenomen. Het is een risico van zelf repareren, het kan voorkomen dat u iets vervangt dat achteraf niet nodig blijkt te zijn. Dit risico is voor de monteur.

7.1

De Klant kan een beschadigd pakket het beste niet accepteren en meteen retour geven aan de bezorger. ERC Werkman zorgt dan zo snel mogelijk voor een nieuwe zending.

7.2

De Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Klant ERC Werkman daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk in kennis te stellen.

7.3

Na ontvangst van de Producten heeft de Klant veertien (14) werkdagen de tijd om zich te bedenken en zonder opgave van redenen de Overeenkomt te ontbinden en de Producten ongebruikt en in onbeschadigde originele verpakking terug te sturen.(dit geldt NIET voor zakelijke klanten) Daarbij draagt de Klant zelf de kosten van de retourzending. ERC Werkman zal binnen veertien (14) dagen na de ontvangstdatum van de retourzending het betaalde bedrag terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten.

7.4

Indien is aangetoond dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoord, heeft de Klant de keuze het betreffende Product, ongebruikt en in onbeschadigde originele verpakking, tegen retournering daarvan te laten vervangen door een nieuw Product dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

7.5

ERC Werkman behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is gebruikt of door schuld van de Klant (anders dan die van ERC Werkman, de leverancier of de transporteur van het Product) is beschadigd. In dit geval zal ERC Werkman de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. ERC Werkman heeft dan het recht de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.

7.6

Geringe afwijkingen in kwaliteit van Producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.

7.7

Bij het Retourneren dient de klant de Retour instructies van ERC Werkman. in acht te nemen en de instructies nauwgezet te volgen. Retourzendingen moeten altijd voorzien zijn van een duidelijk leesbaar RMA nummer op de buitenkant van de verpakking. Pakketten zonder dit RMA nummer kunnen niet in behandeling worden genomen. Een RMA nummer kan eenvoudig worden aangevraagd via e-mail. De transportkosten van Retourzendingen, om welke reden dan ook, zijn altijd voor rekening van de Klant.

* 8 * Aansprakelijkheid:
8.1

Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is ERC Werkman nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant en anderen.

8.2

ERC Werkman is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid van de internetsite van ERC Werkman wegens storingen of anderszins.

8.3

ERC Werkman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten op haar site.

8.4

De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en moet zelf misbruik of ongeautoriseerd gebruik hiervan voorkomen. Wanneer de Klant het vermoeden heeft dat er misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord wordt gemaakt kan de Klant zelf zijn wachtwoord wijzigen. De Klant kan ERC Werkman schriftelijk verzoeken zijn account te verwijderen indien hij er geen gebruik meer van maakt.

* 9 * Overmacht:
9.1

Bij overmacht heeft ERC Werkman het recht, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten tot een maximum van 30 dagen, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Klant dit Schriftelijk mede te delen en zonder dat ERC Werkman gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2

Onder overmacht van ERC Werkman wordt verstaan elke van haar wilsonafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij ERC Werkman of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

* 10 * Toepasselijk Recht:
10.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ERC Werkman en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst tussen ERC Werkman en de Klant dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Nederlands Recht en in de Nederlandse taal.

10.3

In geval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.4

Wanneer ERC Werkman gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden heeft toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ERC Werkman deze Voorwaarden soepel toepast.

10.5

Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de Klant ter beschikking gestelde Producten en verband houdende met deze internetsite berusten bij ERC Werkman cq haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan: octrooi-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede (al dan niet octrooieerbare) technische - en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.6

ERC Werkman garandeert niet dat de aan u geleverde Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden.

* 11* Privacy.
11.1

Om bestellingen, die via internet bij ons worden geplaatst, goed te kunnen uitvoeren, hebben wij van u enkele gegevens nodig:(naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres). Op het account inschrijf-formulier wordt naar deze gegevens gevraagd. Uw gegevens gebruiken wij voor:

  1. Het verzenden van een bevestiging van de bestelling per e-mail.
  2. Het checken van betalingen.
  3. Het bezorgen van bestellingen.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen. Zij worden nooit aan derden verstrekt c.q. verkocht. Toegang tot uw gegevens hebben uitsluitend de door Electronic Retail Center aangewezen personen m.b.t. het uitvoeren van de door u gevraagde diensten.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Electronic Retail Center gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Electronic Retail Center geen cookies ontvangt.